Marriage of
Reuben Thomas 
Preston
(
?
) ante 1850 - post 1867
and
F/? 
?
(
Preston
) 1847 - 1913
, 1866