Marriage of
Edward Tufton 
Phelp
(
Powell
) and
Ellen Elizabeth Owen 
Powell
(
Phelp
) 1793 - 1876, 1811