Birth of
Sarah Ann 
Pilgrim
1874 - post 1881
, 1874