Will of
Charles 
Eyre
  formerly Archer Houblon
(
Leyborne Popham
,
Randloph
) 1806 - 1886,