< A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >
John 
Dymoke
1798 - 1864


John 
Dymoke
, of Tetford.
Born: 11th Dec 1798Baptised:
Died: 6th Nov 1864Buried:
Family:
Dymoke

Ancestors
[ Patrilineage | Matrilineage | Earliest Ancestors | Force | Force2 | Set Relationship | Relationship | Options ]

1.
John 
Dymoke
(
Scaman
) 1798 - 1864
2.
Thomas 
Dymoke
(
Capp
) 1761 - 1837
4.
John 
Dymoke
(
Rayner
) 1717 - 1782
5.
Rebecca 
Rayner
(
Dymoke
) 1732 - 1819
3.
Ann Frances 
Capp
(
Dymoke
) 1766 - 1819
 
 

Siblings


1.
John 
Dymoke
1792 - 1793
2.
Mary 
Dymoke
(
Lockwood
) 1794 - 1822
3.
Edward 
Dymoke
1796 - 1825
4.
Rebecca 
Dymoke
(
Seward
) * 1801

Spouses1. 22nd Sep 1819
Margaret 
Scaman
(
Dymoke
) 1794 - 1883

Descendants
[ Options ]

a.
Margaret 
Scaman
(
Dymoke
) 1794 - 1883
1.
Margaret 
Dymoke
2.
Elizabeth 
Dymoke
3.
Ann Frances 
Dymoke
4.
John 
Dymoke
1821 - 1861
5.
Francis Scaman 
Dymoke
(
Pollexfen
) 1829 - 1893
5a.
5.1.
Frank Scaman 
Dymoke
(
Bell
,
Josselyn
) 1862 - 1946 ...
6.
Edward 
Dymoke
1831 - 1889
Sources

Timeline


11th Dec 1798Born (birth)
22nd Sep 1819Married
Margaret 
Scaman
(
Dymoke
) 1794 - 1883
(marriage)
6th Nov 1864Died (death)
| Top |

Copyright © 1996 - 2021 Camilla von Massenbach
Hosted by
HTML generated by
SoftLinks
, copyright © 1996 - 2021 Ben Laurie
Last updated: Sun 27 Nov 2022 08:35:53 PM UTC